Nginx 禁止默认IP访问

处理默认IP访问

server {
    listen       80 default_server;
    server_name  _;
    return       444;
}

listen 后default_server命令是nginx  0.8.21 版本后有的,以前是default
 
通过返回444这个Nginx的非标准错误码来让Nginx断开与浏览器之间的连接。 

去打赏

您的支持将鼓励我们继续创作!

[微信] 扫描二维码打赏

[支付宝] 扫描二维码打赏

发表评论